ESMAÜL HÜSNA

ESMAÜL HÜSNA
''Allah'ın (c.c) güzel sıfatları''

 1.            Allah                    : O kendinden başka hiç bir ilah bulunmayan tek bir Allah'tır.

2.            er-Rahman        : Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden (Dünyada).

3.            er-Rahim           : Bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden (Ahirette).

4.            el-Melik             : Mülkün sahibi,mülk ve saltanatı devamlı olan.

5.            el-Kuddüs         : Her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan.

6.            el-Selam            : Her çeşit afet ve kederlerden emin olan.

7.            el-Mü'min        : Kullarına emniyet veren. Kendinin ve peygamberlerinin doğruluğunu ortaya

 koyan,kullarına yaptığı vadinde sadık.

8.            el-Müheymin  : Saltanatı hakkında dilediği gibi tasarruf eden, her şeyi gözetip koruyan.

9.            el-Aziz               : İzzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan, her şeye galip olan.

10.          el-Cabbar          : Azamet ve kudret sahibi, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan.

11.          el-Mütekebbir                :Ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.

12.          el-Halik              : Her şeyin varlığını ve geçireceği halleri takdir eden, yaratan, yoktan

 var eden büyüklükte eşi olmayan.

13.          el-Bari              : Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.

14.          el-Musavvir      : Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren.

15.          el-Gaffar            :Kullarının günahını örten, mağfireti çok, günahları bağışlayıcı.

16.          el-Kahhar          : Her şeye, her istediğini yapacak surette, galip ve hakim.

17.          el-Vahhab         : Çok fazla ihsan eden, çeşit çeşit nimetleri daima bağışlayan.

18.          el-Rezzak           : Bütün mahlukatın rızkını veren ve ihtiyacını karşılayan.

19.          el-Fettah           : Her türlü müşkülleri açan ve kolaylaştıran, darlıktan kurtaran.

20.          el-Alim                             :  Her şeyi en ince noktasına kadar bilen, ilmi ebedi ve ezeli olan.

21.          el-Kabıt              : Dilediğine darlık veren,sıkan,daraltan.

22.          el-Basit               : Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.

23.          el-Hafıd             : Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan, dereceleri düşüren.

24.          el-Rafi                : Yukarı kaldıran,yükselten,dereceleri yükselten.

25.          el-Muiz                : İzzet veren, aziz kılan.

26.          el-Müzil             : Zillete düşüren, hor ve hakir eden.

27.          el-Semi              : Her şeyi işiten, kullarının niyazını kabul eden.

28.          el-Basir               : Her şeyi gören.

29.          el-Hakem          : Hikmet sahibi olan, yaptığı her işte hikmeti gözeten, hükmeden.

30.          el-Adl                 : Son derece adaletli olan.

31.          el-Latif                               : En ince işlerin bütün inceliklerini bilen,lütuf ve ihsan sahibi olan.

32.          el-Habir             : Her şeyi iç yüzünden,gizli tarafından haberdar olan.

33.          el-Halim            : Yumuşak davranan, hilmi çok olan.

34.          el-Azim              : Pek azametli olan, yüce.

35.          el-Gafur             : Çok bağışlayan, magfireti çok.

36.          el-Şekur             : Kendini rızası için yapılan amelleri daha ziyadesi ile karşılayan.

37.          el-Aliyy              : Çok yüce.

38.          el-Kebir              : Pek büyük.

39.          el-Hafız              : Yapılan işleri bütün tafsilatıyla hıfzeden, her şeyi afat ve beladan koruyan.

40.          el-Mukit            : Bilen,tayin eden. Her yaratılmışın rızkını veren.

41.          el-Hasib             : Herkesin hayatı boyunca yaptıklarının bütün teferruatıyla hesabını iyi bilen

 Mahlukatına kafi olan.

42.          el-Celil                              : Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan.

43.          el-Kerim            : Çok ikram edici.

44.          el-Rakib             : Bütün varlıklar ve bütün işler murakabesi altında bulunan.

45.          el-Mucib             :Kendine yalvaranların isteklerini veren,duaları kabul eden.

46.          el-Vasi                 :Lütfu bol olan.

47.          el-Hakim           : Emirleri,kelamı ve bütün işleri hikmetli,hikmet sahibi olan.

48.          el-Vedud           :İyi kullarını seven,rızasına indiren ve sevilmeye layık olan.

49.          el-Mecid            :Şanı, şerefi çok üstün olan.

50.          el-Bais                :Ölüleri dirilten, kabirlerden çıkaran.

51.          el-Şehid             :Her zaman ve her yerde hazır ve nazır olan.

52.          el-Hakk              :Vacib'ul vücut olan, varlığı hiç değişmeden duran.

53.          el-Vekil              :Tevekkül sahiplerinin işini düzeltip onlardan daha iyi temin eden.

54.          el-Kaviyy           :Pek kuvvetli.

55.          el-Metin            :Pek güçlü.

56.          el-Veliyy            :Seçkin kullarının dostu.

57.          el-Hamid           :Ancak kendine hamd edilen, bütün varlığın diliyle övülen.

58.          el-Muhsin                         Namütanahi de olsa, bir bir her şeyin sayısını bilen.

59.          el-Mubdi                           : Mahlukatı maddesiz ve örneksiz olarak baştan yaratan.

60.          el-Muid                              : Yaradılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.

61.          el-Muhyi                           : İhya eden, dirilten,can bağışlayan, sağlık veren.

62.          el-Mümit                           :Canlı, bir mahlukatın ölümünü yaratan, öldüren.

63.          el-Hayy                              :Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi.

64.          el-Kayyum                        :Yarattıklarının işini çeviren her işleneni bilen, evveli olmayan.

65.          el-Vacid                             :İstediğini, istediği vakit bulan.

66.          el-Macid                            :Kadri ve şanı büyük, kerem ve müsamahası bol.

67.          el-Vahid                             :Tek. Zatında, sıfatlarında, isimlerinde ortağı ve benzeri olmayan.

68.          el-Samed                           :Her şey Ona muhtaç, fakat O hiç bir şeye muhtaç değil.

69.          el-Kadir                             :İstediğini, istediği gibi yaratmaya muktedir olan.

70.          el-Mukdedir                   :Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde dilediği gibi tasarruf eden.

71.          el-Mukaddim                 :İstediğini öne getiren, öne alan.

72.          el-Muahhir                      :İstediğini geri koyan,arkaya bırakan.

73.          el-Evvel                             :Her şeyden önce var olan.

74.          el-Ahir                          :Her şey helak olduktan sonra geri kalan.

75.          el-Zahir                             :Varlığı sayısız delillerle açık olan.

76.          el-Batın                           : Akılların idrak edemeyeceği yüceliği gizli olan.

77.          el-Vali                              : Bu muazzam kainatı ve bütün hadisatı tek başına idare eden.

78.          el-Müteali                       : Aklın mümkün gördüğü her şeyden,her halden pek yüce olan.

79.          el-Berr                            : Kulları na iyilik ve ihsanı, nimetleri bol olan.

80.          el-Tevvab                       : Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan.

81.          el-Muntekım                  : Günahkarlara, adaletiyle, müstahak oldukları cezayı veren.

82.          el-Afüvv                         : Affeden, mağfiret eden.

83.          el-Rauf                            : Merhamet edici. Pek şefkatli.

84.          Malik'ül-Mülk                 : Mülkün ebedi ezeli sahibi.

85.          Zülcelali ve'l-İkram      : Hem azamet sahibi, hem fazlı kerem sahibi.

86.          el-Muksit                          : Hükmünde ve işlerinde adaletli olan.

87.          el-Cami                            : İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan.

88.          el-Ganiyy                         : Çok zengin,hiç bir şeye muhtaç olmayan.

89.          el-Mugni                           : Dilediğine zenginlik veren müstağni kılan.

90.          el-Mani                             : Bazı şeylerin meydana gelmesine müsaade etmeyen, engelleyen.

91.          el-Darr                :Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan, hüsrana ugratan.

92.          el-Nafi                :Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan, faydalandıran.

93.          el-Nur                :Alemleri nurlandıran, dilediğine nur eden, nur olan.

94.          el-Hadi                              :Hidayete kavuşturan, kulunu hayırla muvaffak kılan.

95.          el-Bedi                              :Örneksiz, misalsiz, acaip ve hayret verici alemler yaratan.

96.          el-Baki                :Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.

97.          el-Varis              :Varlığı devam eden,servetlerin hakiki sahibi.

98.          el-Raşit               :Bütün alemleri dosdoğru bir nizam ve hikmetle akıbetine ulaştıran.

99.          es-Sabur            :Çok sabırlı olan, isyankarlardan acele intikam almayan.

Bu sayfa 5353 kez ziyaret edilmiştir.
28